Στοιχεία επικοινωνίας

Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, 19300 Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλέφωνο:210 419 3000
Fax:210 411 2303

www.papastratos.gr